X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Ацекор Кардiо: ефективний i безпечний пiдхiд до профiлактики серцево-судинних катастроф

За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, тривалiсть життя людей у рiзних країнах на 50  % залежить вiд захворюваностi органiв кровообiгу, тому питання профiлактики цiєї патологiї є одним з найважливiших у сучаснiй медицинi [1]. Iнсульт та iнфаркт є основними причинами смертностi й iнвалiдизацiї в Українi i свiтi, а перенесенi серцево-судиннi катастрофи суттєво знижують якiсть життя пацiєнтiв та їх працездатнiсть [2].

 

 

В Українi кожнi 5 хвилин трапляється iнсульт,  кожнi 10 хвилин — iнфаркт мiокарда.

 

Факторами ризику серцево-судинних катастроф є:

 • вiк старше 55 рокiв для чоловiкiв i 65 рокiв для жiнок;
 • абдомiнальне ожирiння;
 • дислiпiдемiя;
 • гiпертонiчна хвороба;
 • цукровий дiабет;
 • курiння та iншi.

 

Якщо у людини наявнi хоча б три зазначенi фактори ризику, вона має високий ризик розвитку серцево-судинних катастроф. Виникнення серцево-судинних катастроф пов’язане iз частковою або повною тромботичною оклюзiєю (закупоркою) артерiй.

 

Чому виникають тромби?

У нормальних фізіологічних умовах кров вільно протікає у судинах та забезпечує обмінні процеси в організмі (рис. 1.1). Складовою частиною крові є тромбоцити, які виконують важливу захисну функцію — зупинку кровотечі.

 

 

У паталогічних умовах, коли у людини наявні вище зазначені фактори ризику, відбувається відкладення холестерину на судинних стінках, утворюється атеросклеротична бляшка, її розмір поступово зростає і зменшується просвіт судини (рис. 1.2). При пошкодженні бляшки, або судинної стінки тромбоцити збираються біля місця ураження (адгезія), прилипають поверхнями один до одного (агрегація) (рис. 1.3). Таким чином утворюється тромб, який може призвести до порушення кровопостачання і розвитку серцево-судинних катастроф (якщо в паталогічному процесі задіяні судини серцево-судинної системи).

 

Як попередити серцево-судиннi катастрофи?

За даними Всесвiтньої асоцiацiї боротьби з iнсультом, профiлактика серцево-судинних катастроф  включає корекцію факторів ризику і специфiчну профiлактику iз застосуванням ацетилсалiцилової кислоти в низьких дозах. Ацетилсалiцилова кислота пригнiчує агрегацiю тромбоцитiв, попереджує утворення нових тромбiв та збiльшення у розмiрi уже наявних. 

 

Як обрати дозу ацетилсалiцилової кислоти?

Одним iз важливих питань профiлактики тромбоутворення є призначення пацiєнту рацiонально обґрунтованої дози. Клiнiчно доведено, що використання щоденної дози ацетилсалiцилової кислоти 75–150 мг зменшує ризик кардiоваскулярних подiй на 32  %. Встановлено, що при прийомi дози менше 75 мг на добу, ризик серцево-судинних ускладнень зростає у 3 рази. Оскiльки бiодоступнiсть ацетилсалiцилової кислоти при пероральному застосуваннi становить 80–100  %, найбiльш оптимальним є використання добової дози 100 мг [5, 6].

 

Сучаснi науковi дослiдження Women’s Health Study (WHS) довели ефективну тромболiтичну дiю ацетилсалiцилової кислоти у профiлактицi судинних катастроф. Клiнiчно доведено, що прийом ацетилсалiцилової кислоти у дозуваннi саме 100 мг (Ацекор Кардiо) знижує ризик першого iнсульту на 19  % i ризик iшемiчного iнсульту на 24  % [7, 8].

Сьогоднi на фармацевтичному ринку України представленi рiзнi таблетованi форми ацетилсалiцилової кислоти, якi вiдрiзняються за мiсцем всмоктування активного фармацевтичного iнгредiєнта i його дозуванням:

 • кишковорозчиннi форми 75 мг;
 • кишковорозчиннi форми 100 мг (Ацекор Кардiо);
 • шлунковорозчиннi форми 75 мг i 150 мг.

 

У чому переваги кишковорозчинної форми ацетилсалiцилової кислоти?

З метою профiлактики судинних катастроф необхiдний тривалий, часто пожиттєвий прийом ацетилсалiцилової кислоти, без перерв i пропускiв. Критерiями вибору є ефективнiсть, безпека i зручнiсть застосування.

У результаті досліджень встановлено, що при переходi зi шлунковорозчинної форми ацетилсалiцилової кислоти у дозі 100 мг на кишковорозчинну у пацiєнтiв:

 • на 79  % знизились скарги на печiю;
 • на 85  % знизилися скарги з боку шлунково-кишкового тракту;
 • на 58  % зменшилась частота звернень до лiкаря з проблемами шлунково-кишкового тракту;
 • на 64  % знизилась кiлькiсть госпiталiзацiй;
 • на 78  % скоротилися днi непрацездатностi [9].

 

Сьогоднi багато пацiєнтiв мають захворювання шлунково-кишкового тракту та мають певнi страхи щодо постiйного прийому ацетилсалiцилової кислоти. Згiдно з даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, захворювання шлунково-кишкового тракту входять до числа найбiльш поширених i займають 3–4 мiсце серед проблем зi здоров’ям. Але завдяки спецiальнiй кишковорозчиннiй оболонцi таблеток, пацiєнт може приймати Ацекор Кардiо — лiкарський засiб ацетилсалiцилової кислоти, безпечний для шлунку.

Завдяки кишковорозчиннiй оболонцi таблеток Ацекор Кардiо 100 мг вивiльнення активного фармацевтичного iнгредiєнта вiдбувається не у шлунку, а в лужному середовищi кишечика, що дозволяє уникнути гастропатiй.

 

 

Лiкарський засiб Ацекор Кардiо застосовується для зниження ризику:

 • захворюваностi у пацiєнтiв, якi перенесли iнфаркт мiокарда;
 • iшемiчного iнсульту;
 • iнфаркту мiокарда у пацiєнтiв з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень (цукровий дiабет, контрольована артерiальна гiпертензiя) та осiб iз багатофакторним ризиком серцево-судинних захворювань (гiперлiпiдемiя, ожирiння, тютюнопалiння, лiтнiй вiк) [4].

 

Лiкарський засiб Ацекор Кардiо має такi переваги:

 1. Кишковорозчинна форма ацетилсалiцилової кислоти 100 мг є саме тiєю достатньою дозою, яка забезпечує вторинну профiлактику серцево-судинних катастроф [6].
 2. Iншi форми ацетилсалiцилової кислоти не мають клiнiчних дослiджень стосовно покращення показника виживання пацiєнтiв.
 3. Ацекор Кардiо — єдиний генерик на фармацевтичному ринку України, який має доведену бiоеквiвалентнiсть оригiнальному препарату [11, 12].
 4. Ацекор Кардiо володіє доведеною антитромбоцитарною ефективністю [6].
 5. Ацекор Кардiо у кишковорозчиннiй формi має менший подразнюючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту [9].
 6. Ацекор Кардiо включений у державну програму «Доступнi лiки» та пiдлягає реiмбурсацiї [13].

 

Фармакоекономiчнi переваги лiкарського засобу Ацекор Кардiо

Ацекор Кардiо внесений до тринадцятого випуску Державного формуляра лiкарських засобiв (далi — Державний формуляр), який включає ліки з доведеною ефективнiстю, допустимим рiвнем безпеки, використання яких є економiчно прийнятним у сферi охорони здоров’я [14].

 

У зв’язку iз високою доступнiстю для населення, ефективнiстю i безпекою обидвi форми випуску лiкарського засобу Ацекор Кардiо беруть участь в урядовiй програмi «Доступнi лiки» i пiдлягають реiмбурсацiї [13]. Для того, щоб скористатися програмою, пацiєнту необхiдно звернутися до лiкаря, отримати електронний рецепт й придбати лiкарський засiб в аптецi iз незначною доплатою.

Застосування лiкарського засобу Ацекор Кардiодозволяє заощадити до 50  % коштiв порiвняно iз бiльш високовартiсними лiкарськими засобами-аналогами.

 

Особливостi застосування.

Лiкарський засiб Ацекор Кардiо необхiдно приймати перорально за 30–60 хвилин до їди, не розжовуючи, запивати достатньою кiлькiстю рiдини.

Для профілактики інфаркту міокарда у пацієнтів із високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень (цукровий діабет, контрольована артеріальна гіпертензія) та особам із багатофакторним ризиком серцево-судинних захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік) застосовують 100 мг на добу [10].

 

Категорiя вiдпуску.

Лiкарський засiб Ацекор Кардiо вiдпускається без рецепта i може бути рекомендований провiзорами i фармацевтами для покращення стану пацiєнтiв.

 

Висновки

Мiжнароднi й нацiональнi кардiологiчнi асоцiацiї рекомендують застосовувати ацетилсалiцилову кислоту у добовiй дозi вiд 75–150 мг для профiлактики серцево-судинних катастроф у пацiєнтiв iз наявнiстю факторiв ризику. Для досягнення максимального ефекту необхiдно застосовувати ацетилсалiцилову кислоту у добовiй дозi саме 100 мг. Перевагу необхiдно надавати лiкарським формам, якi мають високий профiль безпеки для шлунково-кишкового тракту. В Українi таким лiкарським засобом є ацетилсалiцилова кислота вiтчизняного виробництва компанiї ТОВ НВФ «МIКРОХIМ»Ацекор Кардiо (таблетки 100 мг № 50 i № 100). Лiкарський засiб Ацекор Кардiо гарно переноситься i необхідний для покращення прогнозу пацiєнтiв iз кардiоваскулярними катастрофами.

 

Використайте отриманi знання про лiкарський засiб Ацекор Кардiо у реальних практичних ситуацiях

Ситуацiя 1

В аптеку м. Києва звернувся пацiєнт 65 рокiв із контрольованою гіпертонічною  хворобою і цукровим діабетом 2 типу, у переліку покупок якого є антигіпертензивний і цукрознижуючий лікарські засоби. Пацієнт просить порекомендувати йому препарат ацетилсалiцилової кислоти для профiлактики iнфаркту.

У цiй ситуацiї рекомендується Ацекор Кардiо, оскiльки вiн є ефективним i безпечним антитромботичним лiкарським засобом, що застосовується для профiлактики інфаркту.


Ситуацiя 2

В аптеку м. Харкiв звернулась пацiєнтка 58 рокiв, яка мала призначення лiкаря на лiкарський засiб ацетилсалiцилової кислоти. У бесiдi iз провiзором пацiєнтка висловила занепокоєння щодо можливостi виникнення у неї проблем зi шлунком i печiї i попросила провiзора порадити їй безпечний для шлунку препарат ацетилсалiцилової кислоти.

У цiй ситуацiї провiзор має порекомендувати Ацекор Кардiо, оскiльки він вкритий кишковорозчинною оболонкою i тому безпечний для шлунку. Кишковорозчинна оболонка доведено зменшує частоту скарг з боку кишково-шлункового тракту: на 85 % зменшується кількість скарг з боку шлунку, на 79 %  — на печію.

 

Лiтература:

 1. Вiкторов А. П. Ацетилсалiцилова кислота. Рацiональна фармакотерапiя. 2009. № 2(11). С. 14–23.
 2. Антонюк А. Тактика ведення пацiєнта кардiологiчного профiлю з урахуванням можливостей українського фармакологiчного ринку. Укр. мед. часопис. 2016. № 3 (113). С. 4–6.
 3. Мiфи про судиннi катастрофи. URL:. https://www.premierhealth.com/your-health/articles/women-wisdom-wellness-/debunking-10-myths-about-stroke.
 4. Терещенко А. Аспирин: новые горизонты профилактики кардиоваскулярных заболеваний. По материалам сателлитного симпозиума Вayer в рамках конгресса Европейского общества кардиологов, 1 сентября 2013 г., г. Амстердам, Нидерланды. Здоров’я України. 2013. №21 (322). С. 24.
 5. Baigent C. et al. ISIS-2: 10 year survival among patients with suspected acute myocardial infarction in randomised comparison of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither. The ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. BMJ. 1998. Vol. 316 (7141). P. 1337–1343.
 6. Запровальная О. Е., Копица Н. П., Крайз И. Г. и др. Сравнительное исследование эффективности и переносимости двух лекарственных форм ацетил-
  салициловой кислоты: Ацекор Кардио и ацетилсалициловая кислота с защитными агентами. Новости медицины и фармации. 2016. № 10 (584). C. 14–19.
 7. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. Antiplatelet Trialists’ Collaboration. BMJ. 2002 Jan 12; Vol. 324 (7329). P. 71–86.
 8. Maree A.O. et al. Platelet Response to Low-Dose Enteric-Coated Aspirin in Patients With Stable Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2005. Vol. 47, No. 7. P. 1258–1263.
 9. Gessner U., Lata G., 2003.
 10. Iнструкцiя для медичного застосування лiкарського засобу Ацекор Кардiо (Наказ МОЗ України №192 вiд 24.01.2019 р.).
 11. Кравченко И. Совет экспертов: современные подходы к терапии пациента кардиологического профиля. Здоров’я України. 2016. № 11–12 (384–385).
  C. 62–64.
 12. Методичнi рекомендацiї по застосуванню процедури бiовейвер при реєстрацiї генеричних препаратiв у твердiй формi системної дiї з негайним вивiльненням. Проект. ДП «Державний фармакологiчний центр» МОЗ України, 2006.
 13. Наказ МОЗ України вiд 10.08.2021 № 1705 «Про затвердження Реєстру лiкарських засобiв, якi пiдлягають реiмбурсацiї, станом на 05 серпня 2021 року».
 14. Державний формуляр лiкарських засобiв. Випуск тринадцятий. К. ДП «Державний експертний центр МОЗ України», 2021. С. 1424–1425.

 

Тетяна Iвко, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Поділитися статтею з друзями