X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


СЕМІНАР Національний перелік основних лікарських засобів: процес адаптації в дії

Дата: 18 квітня 2018 Час: 9:30 - 14:00 Місце проведення: IQ Business Centre, вул. Болсуновська, 13-15 Для кого семінар цікавий: керівники фармацевтичних компаній, дистриб'ютори, керівники департаментів із закупівель. З 1 січня 2018 року Україна перейшла на нову модель забезпечення пацієнтів в стаціонарах фармацевтичними препаратами. Важливим елементом цієї системи є Національний перелік основних лікарських засобів, яким визначено препарати для закупівлі установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, в першу чергу. При цьому Національний перелік не обмежує автономність замовників у виборі необхідних їм препаратів з Національного переліку, а після покриття потреби своєї установи - і інших лікарських засобів, включених в галузеві стандарти лікування. Юридична компанія «Правовий Альянс» запрошує взяти участь в семінарі, присвяченому процесу впровадження Національного переліку основних лікарських засобів. Для участі в семінарі будуть запрошені представники МОЗ України, Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, представники департаментів охорони здоров'я місцевих рад, а також керівники лікарень. В ході живої дискусії учасники семінару зможуть обговорити стан переходу закупівель в країні на модель Національного переліку, основні проблемні аспекти, які виникають в регіонах, їх причини та можливі шляхи вирішення, поглянути на процес як з боку бізнесу, так і з боку розпорядників бюджетних коштів. В ході семінару ми також обговоримо різні аспекти закупівельного процесу, і те, яким чином  це відбивається на пацієнтах і фармацевтичних компаніях.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

  1. Проблеми перебудови моделі публічних закупівель, які виникають в регіонах у зв'язку з введенням Національного переліку

Дмитро Алешко, партнер ЮК «Правовий Альянс»

Наталія Співак, юрист ЮК «Правовий Альянс»

  1. Дискусія за участі представників органів влади та керівників лікувальних установ
  1. Дотримання вимог законодавства при підготовці заявок на включення лікарських засобів до Національного переліку

РЕЄСТРАЦІЯ

Вартість участі: 3 500 грн. Для клієнтів ЮК «Правовий Альянс» - знижка 20%. Попередня реєстрація учасників і акредитація ЗМІ обов'язкова. З питань реєстрації та участі, будь ласка, звертайтеся до менеджерів маркетингового відділу ЮК «Правовий Альянс» за тел. +380 (44) 425 4050 або за електронною поштою grin@l-a.com.ua Територія забезпечена місцями для паркування.

WORKSHOP National List of Medicinal Products: Adaptation in Action

Date: April 18th, 2018 Time: 9:30 a.m. - 02:00 p.m. Venue: IQ Business Center, 13-15 Bolsunovska Str. Who may be interested in this workshop: Heads of pharmaceutical companies, distributors, heads of procurement departments. On January 1st, 2018 Ukraine switches to a new model of providing patients in in-patient units with pharmaceutical products. An important element of this system is the National List of Medicinal Products which determines the products for priority procurement by healthcare facilities funded from state and local budgets. The National List does not limit autonomy of customers to choose the products from the List they need, and after completing the need of the facility – other medicinal products included in the industry standards of treatment. Legal Alliance Company invites you to take part in the workshop devoted to the process of implementation of the National List of Medicinal Products. Representatives of the Ministry of Health of Ukraine, Expert Committee for Selection and Use of Main Medicinal Products, representatives of some healthcare departments of local councils and heads of hospitals will be invited to participate in the workshop. At the workshop discussion its participants will be able to discuss transition of procurement in the country to the National list model, main problem aspects which arise in the regions, their reasons and solutions, also look at the process from the business and budget fund management standpoint. We will also discuss different aspects of procurement process and how it affects patients and pharmaceutical companies.

AGENDA

  1. Problems of transformation the public procurement model, which arise in the regions due to the National list introduction

Dmytro Aleshko, partner at Legal Alliance Company

Natalia Spivak, associate at Legal Alliance Company

  1. Discussion with participation of representatives of public authorities and heads of healthcare facilities
  2. Observing legislation at preparation of applications for inclusion of medicinal products to the National List

REGISTRATION

Participation fee: UAH 3,500 For clients of Legal Alliance Company – 20% discount. Preliminary registration of participants and accreditation of mass media is mandatory. Parking lots provided.

 

СЕМИНАР Национальный перечень основных лекарственных средств: процесс адаптации в действии

Дата: 18 апреля 2018 Время: 9:30 - 14:00 Место проведения: IQ Business Centre, ул. Болсуновская, 13-15 Для кого семинар интересен: руководители фармацевтических компаний, дистрибьюторы, руководители департаментов по закупкам. С 1 января 2018 года Украина перешла на новую модель обеспечения пациентов в стационарах фармацевтическими препаратами. Важным элементом этой системы является Национальный перечень основных лекарственных средств, которым определены препараты для закупки учреждениями здравоохранения, финансируемые из государственного и местных бюджетов, в первую очередь. При этом Национальный перечень не ограничивает автономность заказчиков в выборе необходимых им препаратов из Национального перечня, а после покрытия потребности своего учреждения – и иных лекарственных средств, включенных в отраслевые стандарты лечения. Юридическая компания «Правовой Альянс» приглашает принять участие в семинаре, посвященному процессу внедрения Национального перечня основных лекарственных средств. Для участия в семинаре приглашены представители Минздрава Украины, Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств, представители департаментов здравоохранения местных советов, а также руководители больниц. В ходе живой дискуссии участники семинара смогут обсудить состояние перехода закупок в стране на модель Национального перечня, основные проблемные аспекты, которые возникают в регионах, их причины и возможные пути решения, смогут взглянуть на процесс как со стороны бизнеса, так и со стороны распорядителей бюджетных средств. В ходе семинара мы также обсудим различные аспекты закупочного процесса, и то, как это отражается на пациентах и фармацевтических компаниях.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

  1. Проблемы перестройки модели публичных закупок, которые возникают в регионах в связи с введением Национального перечня

Дмитрий Алешко, партнер ЮК «Правовой Альянс»

Наталья Спивак, юрист ЮК «Правовой Альянс»

  1. Дискуссия с участием представителей органов власти и руководителей лечебных учреждений
  1. Соблюдение требований законодательства при подготовке заявок на включение лекарственных средств в Национальный перечень

РЕГИСТРАЦИЯ

Стоимость участия: 3 500 грн. Для клиентов ЮК «Правовой Альянс» - скидка 20%. Предварительная регистрация участников и аккредитация СМИ обязательна. По вопросам регистрации и участия, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +380 (44) 425 4050 или по электронной почте grin@l-a.com.ua Территория обеспечена местами для парковки.